-κις

(AM -κις, Α λακων. τ. -κιν)
κατάληξη επιρρημάτων που δηλώνουν συχνότητα. Αρχικά απαντά στον τ. πολλά-κις* (που αντιστοιχεί μορφολογικά και σημασιολογικά ακριβώς προς τον αρχ. ινδ. purũ-ciό, από τον οποίο επεκτάθηκε και σε άλλα επιρρ. (συχνάκις, τετράκις κ.λπ.). Το ληκτικό -ς τής -κις και το -ν τής -κιν λακων. εμφανίζονται προ φωνήεντος προς αποφυγή χασμωδίας (πρβλ. αύθι - αύθις, ούτω -ούτως).Παραδείγματα επιρρημάτων σε -κις: δεκάκις, εικοσάκις, εκατοντάκις, μυριάκις, οσάκις, πεντάκις, πολλάκις, συχνάκις, τετράκις, χιλιάκις
αρχ.
εβδομάκις, ελαχιστάκις, ενδεκάκις, εξάκις, θαμάκις, μειζονάκις, ολιγιστάκις, πυκνάκις, σπανιάκις, τοσάκις, τριάκις.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.